Hotline (ENG / THAI) 

+66  83 989 6780

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้สมัคร:

 1. ผู้เข้าแข่งขันยอมรับ ข้อตกลง เงื่อนไข และกติกา และพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 2. ผู้เข้าแข่งขันมีสภาพร่างกายในเกณฑ์ที่กำหนด และยอมรับเงื่อนไขในเอกสารคำรับรองผู้สมัคร (Waiver Form)
 3. สำหรับการลงสมัครวิ่ง KM ประเภท M Run และ L Run ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ 6 ปี ยริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร
 4. สำหรับการลงสมัครวิ่ง KG (เดิน/วิ่ง-กิน) ผู้แข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ผู้ปกครองจะต้องทำการสมัครวิ่งประเภทเดียวกันและดูแลบุตรหลานของท่านตลอดการแข่งขัน
 5. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านไม่สามารถให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ติดตาม เพื่อน หรือ นักกีฬาที่ออกจากการแข่งขันหรือเสร็จสิ้นการแข่งขัน ติดตามผู้เข้าแข่ง หรือ กระทำการอันใดที่เป็นการรบกวนผู้เข้าแข่งท่านอื่น (ทุกประเภทการแข่งขัน)
 7. ผู้จัดงานสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนงานตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารับชุดแข่งขันด้วยตนเอง หากต้องการให้ผู้อื่นมารับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้เข้าแข่งขันมาด้วยเท่านั้น
 9. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 10. ผุ้จัดฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกฎกติกาการแข่งขันโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 11. ค่าสมัครดังกล่าวรวมภาษี 7% แล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ โดยขึ้นอยุ่กับช่องทางการชำระเงิน
 12. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เรียกร้องคืนค่าสมัครได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นก็ตาม
 13. กรณีงานถูกยกเลิก เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆที่อยุ่เหนืออำนาจการควบคุม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าตั๋วที่ได้มีการชำระไปแล้ว หรือทำการแลกเปลี่ยนใดๆ ในทุกกรณี
 14. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหยุดการแข่งขันทันทีหากมีอาการผิดปกติกับร่างกายหรือกระทำการอันใดที่ผิดต่อกติกา
 15. ไซส์เสื้อจะผลิตจะตามโควต้าที่กำหนด
 16. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอััตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละวัน
 17. ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดงาน
 18. หากผู้เข้าแข่งขันประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันซึ่งอยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ผู้จัดงาน กำหนดทางผู้จัดงานจะไม่ข้อรับผิดชอบและผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดงานได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 19. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ถือว่าบิดา มารดา ผู้ปกครอง และญาติของผู้เข้าร่วมแข่งขันยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อบังคับทั้งหมดตามที่ผู้จัดงานกำหนด
 20. สำหรับเส้นทางที่อยู่บริเวณถนนขอให้ผู้เข้าแข่งขันโปรดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรบนถนนและปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้กำกับหลักสูตร
 21. นอกเหนือจากข้อปฏิบัติข้างต้นแล้วขอให้ผู้เข้าแข่งขันโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดงาน หากละเมิดกฎปฏิบัติ ทางผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 22. ผู้จัดงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาใช้ในการจัดทำและบันทึกเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเจ้าร่วมงานและการจัดงานอื่นๆรวมถึงการสื่อสารที่จำเป็น เป็นต้น
 23. การแข่งขันในครั้งนี้ อาจจะมีการออกอากาศในรายการโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต

 

Rules & Conditions

 1. Participants must fully understand and compliance rules & regulations.
 2. Participants must physically be healthy and accept the condition in the Waiver form.
 3. For KM Run (M Run and L Run) the runners must be 6 years old by the date of registration.
 4. For KG RUN (walking & eating) the runner who age under 6 years old, the parents have to registering for the race in the same category and take care of their child all the time.
 5. Competitive right cannot be transferred to others in any case.
 6. Parents, relatives, followers, friends or disqualified / finished participants are prohibited to enter the race or disturb others who are in the competition. (For all categories)
 7. the organizer reserves the right to postpone, cancel or stop the event that organizer sees fit without prior notice.
 8. Participants agree to pick up the race kit by themselves or show the letter of Authority is case of the representative.
 9. Photos, Videos/voice records, article and race statistics are all reserved under the right of the organizer. They are possibly publicized and broadcast to media such as newspaper, the internet, TVs, magazines and etc. Runners can make use of their photos,Videos/voice records of the event as well as the race are absolutely prohibited for commercial exploitation.
 10. The organizer reserves he right to change the rules of the competition  without prior notice.
 11. The registration fees are included 7% tax fee only. The other services depend in the payment methods.
 12. Ticket cannot be changed, return for money, transfer nor exchange for any reasons.
 13. Ticket is non-refundable and cannot be change in case of the event has to be cancelled due to a natural disaster.
 14. Participants agree to be dismissed during the race if violate any rules & regulation or organizer see fit.
 15. T-shirt sizes will be made by quota.
 16. Ticket prices may vary depending on the currency.
 17. Participants acknowledge receipt of first aid in case of injury or illness occurs during the competition, regardless of the responsibility of the organizer concerning the method, course, etc.
 18. Participants shall exempt the organizer’s responsibility for accidents, losses and injuries during the competition and could not request compensation for damages.
 19. in case of participants are underage; families, relatives, parents /  guardians  of the participants shall acknowledge and accept all the agreements of this competition.
 20. Please follow the specific route and traffic rules. If you are instructed by the course director, please follow the instructions.
 21. in addition to above, please follow the instruction of the organizer regarding matters concerning the competition. If the participant dose not comply, it maybe disqualified.
 22. The organizer shall comply with the law concerning the protection of personal information and related laws and regulations for handle personal information. The acquire personal information will be used for program formation and preparation, recording announcement on official website and other competition management and necessary communication and etc.
 23. This competition maybe broadcast on television and online program.