Select Page

กรุงเทพฯ

ไข่กระทะโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่, ลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตง, ราดหน้ายอดผักศาลเจ้าพ่อเสือ, หมี่กรอบโชติจิตร เผือกหิมะเจ๊นี และอื่นๆ อีกมากมาย

2 KM

ไข่กระทะโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่, ลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตง, ราดหน้ายอดผักศาลเจ้าพ่อเสือ, หมี่กรอบโชติจิตร เผือกหิมะเจ๊นี และอื่นๆ อีกมากมาย

5 KM

ไข่กระทะโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่, ลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตง, ราดหน้ายอดผักศาลเจ้าพ่อเสือ, หมี่กรอบโชติจิตร เผือกหิมะเจ๊นี และอื่นๆ อีกมากมาย

10 KM

ไข่กระทะโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่, ลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตง, ราดหน้ายอดผักศาลเจ้าพ่อเสือ, หมี่กรอบโชติจิตร เผือกหิมะเจ๊นี และอื่นๆ อีกมากมาย

42 KM

ไข่กระทะโกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่, ลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตง, ราดหน้ายอดผักศาลเจ้าพ่อเสือ, หมี่กรอบโชติจิตร เผือกหิมะเจ๊นี และอื่นๆ อีกมากมาย